top of page

טופס מכירת חמץ פסח תשפ"ג
‎‎‎‎הריני מייפה את כוחו של הרב יוסף שלוש שליט"א או אחד מבאי כוחו להיות שלוחי למכור את כל החמץ ותערובת חמץ אשר ברשותי כמפורט בשטר דלעיל.
השליחות היא למכירת החמץ וכן להשכרת מקומו של החמץ.
הודעה זו הנמסרת על-ידי באמצעות האינטרנט הרי היא כחתימתי על שטר הרשאה.
המכירה באתר הינה עבור אנשים פרטיים בלבד
המכירה אינה עבור חנויות ובתי-עסק

סוף זמן מכירת חמץ – ביום שלישי יג' בניסן תשפ"ג (4.4.23) בשעה 10:00 בבוקר.

פנייתכם נתקבלה, פסח כשר ושמח

tempFileForShare_20230323-115642.jpg
bottom of page