top of page

מכרזים

מכרז פומבי מספר: 10/2023

שיפוץ מקווה מבצע דני

המועצה הדתית ראש העין (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים, להגיש  הצעות לביצוע עבודות שיפוץ מקווה הטהרה ברחוב מבצע דני 25 (להלן: "המקווה") הכל בכפוף לאמור בתנאי המכרז לרבות בהסכם ההתקשרות כתב הכמויות ומפרט טכני.

התנאים המקדימים, תנאי ואופן ביצוע העבודות, התמורה ותנאי תשלומה, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הספק במכרז, מפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז, ניתן לקבל במזכירות המועצה, רחוב החלוץ 22 בין השעות 9:00 -15:00 או בדוא"ל: office@mdrh.org.il  החל מיום 10.9.23.

סיור קבלנים לצורכי הבהרות יתקיים ביום 18.9.23 בשעה 12:00 במקווה, בכתובת ה' באייר 34 , (רחבת החנייה).  ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה למכרז.

שאלות ובירורים יש להעביר עד ליום 20.9.23 בשעה 12:00 במסמך וורד לדוא"ל yamit@mdrh.org.il  באחריות המציע לוודא קבלת השאלות שנשלחו באמצעות המייל בטלפון 03-9389689.

על המציע להיות בעל ניסיון בביצוע לפחות 5 פרויקטים של שיפוץ בהיקף של 1,000,000 ₪ לא כולל מע"מ כל אחד, החל משנת 2019.

על המציע לצרף אישור רואה חשבון של המציע בנוסח המפורט במכרז, המפרט מחזור כספי בישראל העומד על ממוצע שנתי של לפחות 1,000,000 ₪ בשלוש השנים האחרונות: 2020, 2021, 2022.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 10,000 ₪ צמודה למדד, ואת יתר המסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי המכרז.

 

את ההצעות יש להגיש ולהכניס לתיבת המכרזים של המועצה, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז במעטפה סגורה עליה יש לרשום: "מכרז 10/23 לשיפוץ מקווה".

 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז: 10.10.23 בשעה 12:00

הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

בכבוד רב,

הרב אשר שוקר- ממונה

המועצה הדתית ראש העין

מכרז פומבי מספר: 09/23

ניהול, פיקוח ובקרה של שיפוץ מקווה טהרה  - רח' "מבצע דני" ראש העין

המועצה הדתית ראש העין  (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים, להגיש לה הצעות למתן שירותים בתחום ניהול, פיקוח ובקרה, של שיפוץ מקווה ברחוב "מבצע דני" בראש העין, הכל בכפוף לאמור בתנאי המכרז לרבות בהסכם ההתקשרות.

את מסמכי המכרז - ניתן להוריד כאן או לחילופין לקבל במזכירות המועצה, רחוב החלוץ 22, ראש העין בין השעות 8:30 -15:00 או בפניה לדוא"ל: office@mdrh.org.il  

החל מיום 16.7.2023

סיור קבלנים לצורכי הבהרות יתקיים ביום 23.7.23 בשעה 12:00 במקווה "מבצע דני", בכתובת ה' באייר 34, (רחבת החנייה). ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה למכרז.

שאלות ובירורים יש להעביר עד ליום 25.7.23בשעה 10:00 במסמך וורד לדוא"ל: office@mdrh.org.il  באחריות המציע לוודא קבלת השאלות שנשלחו באמצעות המייל.

על המציע להיות בעל נסיון בביצוע של לפחות 3 עבודת ליווי, פיקוח ובקרה של שיפוץ מקווה, ובכלל זה בעל  ניסיון בהכנת מכרז לשיפוץ או עבודות בינוי  בהיקף שלא יפחת מ-300,000 ₪ לא כולל מע"מ לכל פרוייקט, עבור מועצות או מוסדות, במהלך שלוש השנים האחרונות ( 2020, 2021, 2022).

התנאים המקדימים, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הספק במכרז, מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לקבל במשרדי המועצה וניתן לעיין בהם לפני רכישתם.

את ההצעות יש להגיש באופן ידני ולהכניס לתיבת המכרזים של המועצה, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז במעטפה סגורה עליה יש לרשום: "מכרז מספר 09/2023 למתן שירותי ליווי, פיקוח ובקרה של  שיפוץ מקווה מבצע דני".

 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז: 27.7.23 בשעה 12:00

הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

בכבוד רב,

הרב אשר שוקר

ראש המועצה הדתית ראש העין

מכרז חיצוני/פומבי

מס. 08/23

למחלקת הכשרות

דרושים:

מפקח כשרות

היקף המשרה: 100% משרה 

דירוג: מנהלי     מתח דרגות: 7-9

תיאור התפקיד: מפקח הכשרות אחראי על וידוא ביצוע התהליכים לשמירת הכשרות בעסק, וידוא ניהול תקין של הנחיות

הכשרות, וכן פיקוח על עבודת משגיחי הכשרות בעסקים.

דרישות העיסוק: 

השכלה: 12 שנות לימוד.   בעל תעודת משגיח כשרות בתוקף מטעם הרה"ר/ בעל הכשרה לתפקיד

רב עיר/ יישוב/ שכונה.  עבר הכשרה מתאימה במוסד המוכר על ידי הרה"ר.

נסיון תעסוקתי:

ניסיון של שנתיים בתחום הכשרות, מתוכם לפחות 2 חודשים כמשגיח בפועל.

ניסיון בתחומי הניהול/ רישוי עסקים ברשות מקומית – יתרון.

כישורים ותכונות נדרשות:

מיומנויות תקשורת בין-אישית.  ייצוגיות.  סמכותיות.

 תודעת שירות גבוהה.  יכולת הנחיה והדרכה.  אמינות.

 מיומנויות מחשב, לרבות ידע ושליטה בתוכנות אופיס.

דרישות נוספות:

בעל כושר גופני תקין, יכולת להליכה ממושכת.

נסיון כמפקח כשרות - יתרון

 

טפסים להגשת מועמדות ניתן למצוא כאן

המעוניינים יגישו בקשותיהם בצירוף המסמכים הנדרשים

כמפורט לעיל לכתובת office@mdrh.org.il או במסירה ידנית במשרדי המועצה שכתובתם: החלוץ 22, ראש העין

בציון מספר ושם המשרה עד לתאריך 20.7.23 ב' באב, תשפ"ג בשעה 12:00

המכרזים מופנים לנשים וגברים כאחד

מועמדים מתאימים בלבד ייענו

בברכה,

הרב אשר שוקר

ראש המועצה הדתית

קול קורא

למאגר משגיחי כשרות 

המאגר יהיה פתוח בעל עת לצירוף משגיחים

המועצה הדתית ראש-העין מנהלת מאגר משגיחי כשרות פוטנציאליים. 

הופעתו של אדם כלשהו במאגר אינה מחייבת הפעלתו על-ידי המועצה כמשגיח בבית עסק.

תיאור התפקיד:  משגיח הכשרות אחראי על ביצוע התהליכים לשמירת הכשרות בעסק, הן בתהליך הייצור והן בתהליך המכירה.

מטלות עיקריות: דאגה לכשרות הכלים (טבילה, הכשרה, סימון והפרדה).  פיקוח על כשרותם של חומרי הגלם והמוצרים הנכנסים לעסק, בהתאם להנחיות הרב המקומי/ הגורם המוסמך במועצה.  פיקוח על תהליך הייצור על פי רמת הכשרות המוגדרת לעסק, בהתאם להנחיות הרב המקומי/הגורם המוסמך במועצה.   ביצוע עבודות כשרות (ברירת קטניות, הכשרת כבד, ניפוי קמח וכו').  הפרשת תרומות ומעשרות.
דרישות התפקיד: השכלה:  12 שנות לימוד. בעל תעודת משגיח כשרות בתוקף מטעם הרה"ר/ בעל הכשרה לתפקיד רב עיר/ יישוב/ שכונה.   

כישורים ותכונות נדרשות:   מיומנויות תקשורת בין-אישית.  סמכותיות.  תודעת שירות גבוהה.  אמינות.  דייקנות.
 
דרישות נוספות: בעל אורח חיים דתי (יש לצרף המלצה מרב מוסמך).

 הגשת מועמדות, בצירוף קורות חיים והמסמכים הרלוונטיים תיעשה בדוא"ל לכתובת kashrut@mdrh.org.il  או במשרדי המועצה הדתית,

רח' החלוץ 22 ראש-העין עד לתאריך ג' תמוז, תשפ"ג (22.6.2023) בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

להורדת טפסי ההגשה לחצו כאן

בברכה,

הרב אשר שוקר

ראש המועצה הדתית

קול קורא

להצטרפות למאגר נותני שירותים

המועצה הדתית ראש-העין מעוניינת ליצור מאגר של נותני שירותים

שיפורסמו באתר המועצה בתחומים הבאים:

גמ"ח – בתחומים שונים, יש לפרט זמנים וכו', כתובות ואיש קשר

 • מוהלים – יש לצרף תעודה

 • כהנים לפדיון הבן – יש לצרף המלצה מרב

 • עורכי חופות – יש לצרף תעודה

 • בודקי/ות טהרה – יש לצרף תעודה

 • יועצים זוגיים – יש לצרף תעודה

 • מדריכות כלה/מדריכי חתנים – יש לצרף תעודה

 • קורסים, מרצים וסדנאות – יש לצרף תעודה

 • הכנה לבר-מצווה – ספרדי/תימני/אשכנזי

 • לימוד טעמי המקרא – ספרדי/תימני/אשכנזי

 • רבני קהילות – יש לציין באיזו קהילה

 • ישיבות/כוללים – יש לצרף מסמכי עמותה

 • חנויות לספרי קודש

 • סופרי סת"ם – יש להציג תעודה

 • מספידים/עורכי לוויות

 • מקימי מצבות – יש להציג אישור ניהול ספרים

 • השכרת ציוד/אוהלים לאבלים

 • קייטרינג לאירועים – יש לצרף תעודת כשרות

על המעוניינים להגיש פרטיהם בהתאם לתנאים ולכללים המפורטים בקול קורא זה, למועצה הדתית

בדוא"ל office@mdrh.org.il או במשרדי המועצה במעטפה סגורה,

לרחוב החלוץ 22 - טלפון לבירורים 03-9389689

ניתן להגיש עד ליום חמישי, י' תמוז תשפ"ג 29.6.2023 עד השעה 12:00

בברכה,

הרב אשר שוקר

ראש המועצה הדתית

קול קורא

למאגר משגיחי כשרות 

הארכת מועד הגשה

המועצה הדתית ראש-העין מנהלת מאגר משגיחי כשרות פוטנציאליים. 

הופעתו של אדם כלשהו במאגר אינה מחייבת הפעלתו על-ידי המועצה כמשגיח בבית עסק.

תיאור התפקיד:  משגיח הכשרות אחראי על ביצוע התהליכים לשמירת הכשרות בעסק, הן בתהליך הייצור והן בתהליך המכירה.

מטלות עיקריות: דאגה לכשרות הכלים (טבילה, הכשרה, סימון והפרדה).  פיקוח על כשרותם של חומרי הגלם והמוצרים הנכנסים לעסק, בהתאם להנחיות הרב המקומי/ הגורם המוסמך במועצה.  פיקוח על תהליך הייצור על פי רמת הכשרות המוגדרת לעסק, בהתאם להנחיות הרב המקומי/הגורם המוסמך במועצה.   ביצוע עבודות כשרות (ברירת קטניות, הכשרת כבד, ניפוי קמח וכו').  הפרשת תרומות ומעשרות.
דרישות התפקיד: השכלה:  12 שנות לימוד. בעל תעודת משגיח כשרות בתוקף מטעם הרה"ר/ בעל הכשרה לתפקיד רב עיר/ יישוב/ שכונה.   

כישורים ותכונות נדרשות:   מיומנויות תקשורת בין-אישית.  סמכותיות.  תודעת שירות גבוהה.  אמינות.  דייקנות.
 
דרישות נוספות: בעל אורח חיים דתי (יש לצרף המלצה מרב מוסמך).

 הגשת מועמדות, בצירוף קורות חיים והמסמכים הרלוונטיים תיעשה בדוא"ל לכתובת kashrut@mdrh.org.il  או במשרדי המועצה הדתית,

רח' החלוץ 22 ראש-העין עד לתאריך ג' תמוז, תשפ"ג (22.6.2023) בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

להורדת טפסי ההגשה לחצו כאן

בברכה,

הרב אשר שוקר

ראש המועצה הדתית

מכרז חיצוני/פומבי 

משרה 06/2023

בלניות

היקף משרה: 50%-10%   דירוג: מנהלי   דרגה: 5-8

תיאור התפקיד:  מתן שירות של הטבלת נשים לפי ההלכה, באופן זמין, נגיש ואיכותי. הבלנית מהווה את הדמות המקשרת בין הטובלות ובין המסורת היהודית.

דרישות התפקיד: בוגרת קורס בלניות – חובה!  בוגרת קורס עזרה ראשונה.  בעלת מיומנויות תקשורת בין-אישית.  תודעת שירות גבוהה, אדיבות וסובלנות.  אישה לא רווקה, ניהול אורח חיים דתי.

דרישות נוספות:  גמישות ויכולת לעבוד בשעות הערב.  יכולת ונכונות להגיע למקווה בהתראה קצרה, לרבות בשעות הערב המאוחרות.  מקום מגורים סמוך למקווה.

 הגשת מועמדות, בצירוף קורות חיים והמסמכים הרלוונטיים תיעשה בדוא"ל לכתובת office@mdrh.org.il  או במשרדי המועצה הדתית, רח' החלוץ 22 ראש-העין עד לתאריך כ"ו סיוון, תשפ"ג (15.6.2023) בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

להורדת טפסי ההגשה לחצו כאן

בברכה,

הרב אשר שוקר
ראש המועצה הדתית

מכרז חיצוני/פומבי

מס. 05/2023

למחלקת הכשרות

דרוש:

מנהל כשרות 

היקף המשרה: 100% משרה 

דירוג: מנהלי  מתח דרגות: 8-10

אחראי על ניהול התפעול השוטף של מחלקת הכשרות במועצה, ניהולם של התהליכים האדמיניסטרטיביים
הקשורים למתן תעודות הכשר, ניהול אופן העסקת משגיחי הכשרות, לרבות פיקוח ובקרה על רמת השירות
ואיכותו הניתן במחלקה.

דרישות העיסוק: 

השכלה: 12 שנות לימוד.   תואר אקדמי/השכלה תורנית מקבילה כמפורט בחוזר מנכ"ל ע"ו/ 2 – יתרון.

בעל תעודת משגיח כשרות בתוקף מטעם הרה"ר - יתרון.   

נסיון תעסוקתי:

ניסיון של שנתיים בתפקיד ניהולי.
ניסיון כמפקח כשרות במועצה דתית או במנגנון כשרות דומה – יתרון.

כישורים ותכונות נדרשות:

מיומנויות תקשורת בין-אישית.  ייצוגיות.  סמכותיות.

 תודעת שירות גבוהה.  יכולת הנחיה והדרכה.  אמינות.

 מיומנויות מחשב, לרבות ידע ושליטה בתוכנות אופיס.

דרישות נוספות:

הכשרה בנושאים הבאים: ניהול תקציב, הכנת תכניות עבודה, דיני
כשרות, דיני עבודה, דיני חוזים, רישוי עסקים.

טפסים להגשת מועמדות ניתן למצוא כאן

המעוניינים יגישו בקשותיהם בצירוף המסמכים הנדרשים

כמפורט לעיל לכתובת datit22@gmail.com או במסירה ידנית במשרדי המועצה שכתובתם: החלוץ 22, ראש העין

בציון מספר ושם המשרה עד לתאריך 4.4.2023 י"ב בניסן תשפ"ג בשעה 12:00

המכרז מופנה לנשים וגברים כאחד

מועמדים מתאימים בלבד ייענו

בכבוד רב,

אשר שוקר

הממונה על המועצה הדתית

מכרז חיצוני/פומבי

מס. 03/2023

למחלקת הכשרות

דרוש:

מנהל מחלקת כשרות - זמני

(לתקופה של 6 חודשים עם אופציה להארכה)

היקף המשרה: 100% משרה 

דירוג: מנהלי  מתח דרגות: 8-10

אחראי על ניהול התפעול השוטף של מחלקת הכשרות במועצה, ניהולם של התהליכים האדמיניסטרטיביים
הקשורים למתן תעודות הכשר, ניהול אופן העסקת משגיחי הכשרות, לרבות פיקוח ובקרה על רמת השירות
ואיכותו הניתן במחלקה.

דרישות העיסוק: 

השכלה: 12 שנות לימוד.   תואר אקדמי/השכלה תורנית מקבילה כמפורט בחוזר מנכ"ל ע"ו/ 2 – יתרון.

בעל תעודת משגיח כשרות בתוקף מטעם הרה"ר - יתרון.   

נסיון תעסוקתי:

ניסיון של שנתיים בתפקיד ניהולי.
ניסיון כמפקח כשרות במועצה דתית או במנגנון כשרות דומה – יתרון.

כישורים ותכונות נדרשות:

מיומנויות תקשורת בין-אישית.  ייצוגיות.  סמכותיות.

 תודעת שירות גבוהה.  יכולת הנחיה והדרכה.  אמינות.

 מיומנויות מחשב, לרבות ידע ושליטה בתוכנות אופיס.

דרישות נוספות:

הכשרה בנושאים הבאים: ניהול תקציב, הכנת תכניות עבודה, דיני
כשרות, דיני עבודה, דיני חוזים, רישוי עסקים.

טפסים להגשת מועמדות ניתן למצוא כאן

המעוניינים יגישו בקשותיהם בצירוף המסמכים הנדרשים

כמפורט לעיל לכתובת datit22@gmail.com או במסירה ידנית במשרדי המועצה שכתובתם: החלוץ 22, ראש העין

בציון מספר ושם המשרה עד לתאריך 16.3.23 כג' באדר תשפ"ג בשעה 12:00

המכרז מופנה לנשים וגברים כאחד

מועמדים מתאימים בלבד ייענו

בכבוד רב,

אשר שוקר

הממונה על המועצה הדתית

מכרז פנימי ו/או חיצוני 

משרה 04/2023

מנהל בית-עלמין

היקף המשרה: 100%   דירוג: מנהלי    מתח דרגות: 8-10

תמצית העיסוק: אחראי על ניהול התפעול השוטף של בתי העלמין שבתחומי המועצה הדתית, על תחזוקתם, ניקיונם וטיפול במפגעי בטיחות ונגישות של בתי העלמין, אחראי על ניהול כל תהליך הקבורה ועל מתן השירות למשפחות הנפטרים, לרבות פיקוח ובקרה על רמת השירות הניתן במחלקה.

מטלות עיקריות: בניית תכנית עבודה שנתית ורב שנתית לפיתוחם של בתי העלמין ואחזקתם השוטפת (הכנת חלקות קבורה, מדרכות, תשתיות, גינון וניקיון), ווידוא ביצועה.  קיום ישיבות צוות עם כלל עובדי המחלקה לצורך ריענון נהלים ומתן הנחיות.  שיפור רמת השירות הניתן למשפחות הנפטרים, ופעילות לקיצור משכי ההמתנה הנדרשים.  מעקב ובקרה על קיום נוהלי העבודה שבתחום המחלקה.  אחראי על ניהול ההון האנושי של המחלקה.  הגשת בקשות תמיכה לפיתוח בתי עלמין.

טיפול בנפטר ובמשפחתו מרגע קבלת ההודעה על הצורך בקבורה - הפעלת נוהל פתיחת תיק נפטר. תיאום סדרי הלוויה אל מול משפחת הנפטר, וכן מכירת חלקות קבר ככל שנדרש על ידי המשפחה. קביעת נהלים פנימיים במחלקה לביצוע כל הנדרש לצורך הלוויה וביצועם (כריית קבר, טהרה, מכירת חלקות קבר, תיאום מול גורמים חיצוניים, אחריות על זיהוי הנפטר, ניהול טקס לוויה לפי ההלכה). הדרכה, ליווי וסיוע למשפחה לאחר הלוויה.

ניהול, אחזקה וטיפול בבית העלמין - ניהול מערכת של רישום נפטרים וחלקות קבר.  מכירת חלקות קבר בחיים והקפדה על שמירתן עבור הרוכשים.  הפעלת קבלנים ייעודיים לצורך ביצוע עבודות במקומות שנדרש.  ניהול מלאי חומרי בניין, תכריכים, ציוד מיוחד לקבורה וציוד עזרה ראשונה.

מטלות נוספות - ניהול תקציב והגשת תביעות למוסד לביטוח לאומי לקבלת דמי קבורה.  השתתפות בישיבות הנהלה ובישיבות אחרות בהתאם לצורך.  מתן מענה לפניות הציבור בנושא בתי העלמין, אבלות, נהלים הקשורים לרישום הנפטר ולרכישת חלקות קבר בחיים.  ניהול מעקב ובקרה על תכניות הקמה של בתי העלמין ואישור חלקות חדשות לקבורה כמו גם על שיפוצן, תוך תיאום מול הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים (הרשות המקומית וגורמי התכנון, המשרד לשירותי דת והמוסד לביטוח לאומי).  אחראי על הכנת מערך קבורה בעת חירום.  אחראי על כל התהליכים האדמיניסטרטיביים והמנהלתיים בחברה קדישא, תוך תיאום מול הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים כנזכר לעיל.

ממשקי עבודה פנים ארגוניים: ראש המועצה הדתית, הרב המקומי/ רב חברה קדישא, עובדי בית העלמין, רכז המחלקה, אנשי אחזקה. ממשקי עבודה חוץ ארגוניים: המשרד לשירותי דת. משרד הבריאות. ביטוח לאומי.  ספקי שירותים שונים (גינון, אמבולנסים, קבלני בניין, קבלני מצבות וכד'.  עיריות/ מועצות מקומיות. בתי חולים. משטרה. הרבנות הראשית.  צה"ל – הרבנות הצבאית.  משרד הביטחון – היחידה להנצחת החייל. בוני מצבות.

דרישות העיסוק: השכלה 12 שנות לימוד. תואר אקדמי/השכלה תורנית מקבילה כמפורט בחוזר מנכ"ל ע"ו/2 – יתרון. 

ניסיון קודם:  ניסיון של שנתיים בתפקידי ניהול. ניסיון בתחום התפעול/ אחזקה – יתרון. ידיעת שפות: עברית, שפות נוספות יתרון.

כישורים ותכונות נדרשות: אדיבות. סובלנות. רגישות. בעל מיומנויות תקשורת בין-אישית לטיפול אפקטיבי בעובדים ובציבור.  תודעת שירות גבוהה.  יכולת ניהול ממשקי עבודה פנימיים וחיצוניים. עמידה בתנאי לחץ. מיומנויות מחשב, לרבות ידע ושליטה בתוכנות אופיס. 

דרישות נוספות: הכשרה בנושאים הבאים: ניהול אחזקה, ניהול תקציב, הכנת תכניות עבודה, ניהול רכש, עבודה מול גורמים ממשלתיים.  קורס מנהלי חברה קדישא.

טפסים להגשת מועמדות ניתן למצוא כאן

המעוניינים יגישו בקשותיהם בצירוף המסמכים הנדרשים

כמפורט לעיל לכתובת datit22@gmail.com או במסירה ידנית במשרדי המועצה שכתובתם: החלוץ 22, ראש העין

בציון מספר ושם המשרה עד לתאריך 16.3.23 כג' באדר תשפ"ג בשעה 12:00

המכרז מופנה לנשים וגברים כאחד

מועמדים מתאימים בלבד ייענו

בכבוד רב,

אשר שוקר

הממונה על המועצה הדתית

מכרז בוטל

מכרז חיצוני/פומבי

מס. 01/2023

למחלקת הכשרות

דרוש:

מנהל כשרות 

היקף המשרה: 70% משרה 

דירוג: מנהלי  מתח דרגות: 8-10

אחראי על ניהול התפעול השוטף של מחלקת הכשרות במועצה, ניהולם של התהליכים האדמיניסטרטיביים
הקשורים למתן תעודות הכשר, ניהול אופן העסקת משגיחי הכשרות, לרבות פיקוח ובקרה על רמת השירות
ואיכותו הניתן במחלקה.

דרישות העיסוק: 

השכלה: 12 שנות לימוד.   תואר אקדמי/השכלה תורנית מקבילה כמפורט בחוזר מנכ"ל ע"ו/ 2 – יתרון.

בעל תעודת משגיח כשרות בתוקף מטעם הרה"ר - יתרון.   

נסיון תעסוקתי:

ניסיון של שנתיים בתפקיד ניהולי.
ניסיון כמפקח כשרות במועצה דתית או במנגנון כשרות דומה – יתרון.

כישורים ותכונות נדרשות:

מיומנויות תקשורת בין-אישית.  ייצוגיות.  סמכותיות.

 תודעת שירות גבוהה.  יכולת הנחיה והדרכה.  אמינות.

 מיומנויות מחשב, לרבות ידע ושליטה בתוכנות אופיס.

דרישות נוספות:

הכשרה בנושאים הבאים: ניהול תקציב, הכנת תכניות עבודה, דיני
כשרות, דיני עבודה, דיני חוזים, רישוי עסקים.

טפסים להגשת מועמדות ניתן למצוא כאן

המעוניינים יגישו בקשותיהם בצירוף המסמכים הנדרשים

כמפורט לעיל לכתובת datit22@gmail.com או במסירה ידנית במשרדי המועצה שכתובתם: החלוץ 22, ראש העין

בציון מספר ושם המשרה עד לתאריך 2.3.23 ט' באדר תשפ"ג בשעה 12:00

המכרז מופנה לנשים וגברים כאחד

מועמדים מתאימים בלבד ייענו

בכבוד רב,

אשר שוקר

הממונה על המועצה הדתית

מכרז חיצוני/פומבי

מס. 07/2022

למחלקת הכשרות

דרושים:

2 מפקחי כשרות

היקף המשרה: 100% משרה כ"א

תקופת ההעסקה: חודשיים עם אופציה להארכה

תיאור התפקיד: מפקח הכשרות אחראי על וידוא ביצוע התהליכים לשמירת הכשרות בעסק, וידוא ניהול תקין של הנחיות

הכשרות, וכן פיקוח על עבודת משגיחי הכשרות בעסקים.

דרישות העיסוק: 

השכלה: 12 שנות לימוד.   בעל תעודת משגיח כשרות בתוקף מטעם הרה"ר/ בעל הכשרה לתפקיד

רב עיר/ יישוב/ שכונה.  עבר הכשרה מתאימה במוסד המוכר על ידי הרה"ר.

נסיון תעסוקתי:

ניסיון של שנתיים בתחום הכשרות, מתוכם לפחות 2 חודשים כמשגיח בפועל.

ניסיון בתחומי הניהול/ רישוי עסקים ברשות מקומית – יתרון.

כישורים ותכונות נדרשות:

מיומנויות תקשורת בין-אישית.  ייצוגיות.  סמכותיות.

 תודעת שירות גבוהה.  יכולת הנחיה והדרכה.  אמינות.

 מיומנויות מחשב, לרבות ידע ושליטה בתוכנות אופיס.

דרישות נוספות:

בעל כושר גופני תקין, יכולת להליכה ממושכת.

 

טפסים להגשת מועמדות ניתן למצוא כאן

המעוניינים יגישו בקשותיהם בצירוף המסמכים הנדרשים

כמפורט לעיל לכתובת datit22@gmail.com או במסירה ידנית במשרדי המועצה שכתובתם: החלוץ 22, ראש העין

בציון מספר ושם המשרה עד לתאריך 14.12.22 כ' בכסלו תשפ"ג בשעה 12:00

המכרזים מופנים לנשים וגברים כאחד

מועמדים מתאימים בלבד ייענו

בברכה,

ימית שדה (זכריה)

מכרז פומבי 

מס. 07/2022

ניהול מחלקת הכשרות כנותן שירות חיצוני

להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן

הגשת המסמכים הנדרשים עד ליום 14.11.22 בשעה 12:00 לכתובת datit22@gmail.com 

או במשרדי המועצה הדתית, רח' החלוץ 22 ראש-העין.

קול קורא

למאגר משגיחי כשרות 

המועצה הדתית ראש-העין מנהלת מאגר משגיחי כשרות פוטנציאליים. 

הופעתו של אדם כלשהו במאגר אינה מחייבת הפעלתו על-ידי המועצה כמשגיח בבית עסק.

תיאור התפקיד:  משגיח הכשרות אחראי על ביצוע התהליכים לשמירת הכשרות בעסק, הן בתהליך הייצור והן בתהליך המכירה.

מטלות עיקריות: דאגה לכשרות הכלים (טבילה, הכשרה, סימון והפרדה).  פיקוח על כשרותם של חומרי הגלם והמוצרים הנכנסים לעסק, בהתאם להנחיות הרב המקומי/ הגורם המוסמך במועצה.  פיקוח על תהליך הייצור על פי רמת הכשרות המוגדרת לעסק, בהתאם להנחיות הרב המקומי/הגורם המוסמך במועצה.   ביצוע עבודות כשרות (ברירת קטניות, הכשרת כבד, ניפוי קמח וכו').  הפרשת תרומות ומעשרות.
דרישות התפקיד: השכלה:  12 שנות לימוד. בעל תעודת משגיח כשרות בתוקף מטעם הרה"ר/ בעל הכשרה לתפקיד רב עיר/ יישוב/ שכונה.   

כישורים ותכונות נדרשות:   מיומנויות תקשורת בין-אישית.  סמכותיות.  תודעת שירות גבוהה.  אמינות.  דייקנות.
 
דרישות נוספות: בעל אורח חיים דתי (יש לצרף המלצה מרב מוסמך).

 הגשת מועמדות, בצירוף קורות חיים והמסמכים הרלוונטיים תיעשה בדוא"ל לכתובת datit22@gmail.com  או במשרדי המועצה הדתית,

רח' החלוץ 22 ראש-העין עד לתאריך יט' אב, תשפ"ב (16.8.2022) בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

להורדת טפסי ההגשה לחצו כאן

בברכה,

ימית שדה

 

 

 

מכרז חיצוני 

משרה 06/2022

מפקח כשרות

היקף משרה: 50% דירוג: מנהלי דרגה: 6

תיאור התפקיד:  מפקח הכשרות אחראי על וידוא ביצוע התהליכים לשמירת הכשרות בעסק, וידוא ניהול תקין של הנחיות
הכשרות, וכן פיקוח על עבודת משגיחי הכשרות בעסקים.

מטלות עיקריות: ביצוע ביקורות בעסקים בתדירות קבועה בהתאם להנחיות הממונה. בדיקת נוכחותם של משגיחי הכשרות בזמנים הנדרשים, וכן וידוא פעילותם.  בחינת תיק הכשרות בעסקים, ווידוא מילויו ועדכונו באופן רציף.  וידוא קיומם של כל הסעיפים והתהליכים הנדרשים לצורך קבלת תעודת ההכשר, כפי שמופיעים בתיק הכשרות בעסקים.  מילוי דו"ח סיכום ביקור בכל עסק.  מעקב אחר השינויים שחלים באופן פעילותם של העסקים )שעות פתיחה, סוגי מזון, ספקים וכו' (כמו כן, בדיקת השלכותיהם של השינויים על רמת הכשרות של העסק ועל הנחיות הכשרות הנדרשות, והתאמתם לדיווח שניתן בעת הוצאת תעודת ההכשר).  בחינת תלונותיהם של אזרחים בנוגע לכשרות בעסקים ותיעודן. בחינת תלונותיהם של בעלי העסקים כנגד פעילות משגיחי הכשרות, וכן תלונותיהם של משגיחי הכשרות כנגד בעלי עסקים ותיעודן.  העברת תיעוד התלונות לממונה וטיפול בהן בהתאם להוראותיו.
מתן מענה לעסקים לבעיות שוטפות בתחום הכשרות, תוך כדי היוועצות עם המנהל המקצועי על פי הצורך.  לקיחת תעודת ההכשר שניתנה לעסק, והשבתה למועצה הדתית בהתאם לנדרש.  תפעול מערכת עדכון נתונים ממוחשבת בהתאם לצורך. 

דרישות התפקיד: השכלה:  12 שנות לימוד. בעל תעודת משגיח כשרות בתוקף מטעם הרה"ר/ בעל הכשרה לתפקיד
רב עיר/ יישוב/ שכונה.  עבר הכשרה מתאימה במוסד המוכר על ידי הרה"ר. ניסיון קודם: ניסיון של שנתיים בתחום הכשרות, מתוכם לפחות 2 חודשים כמשגיח בפועל.  ניסיון בתחומי הניהול/ רישוי עסקים ברשות מקומית – יתרון.

כישורים ותכונות נוספות:  מיומנויות תקשורת בין-אישית.  ייצוגיות. סמכותיות.  תודעת שירות גבוהה. יכולת הנחיה והדרכה. אמינות.
מיומנויות מחשב, לרבות ידע ושליטה בתוכנות אופיס.  
דרישות נוספות: בעל כושר גופני תקין, יכולת להליכה ממושכת.

 הגשת מועמדות, בצירוף קורות חיים והמסמכים הרלוונטיים תיעשה בדוא"ל לכתובת datit22@gmail.com  או במשרדי המועצה הדתית, רח' החלוץ 22 ראש-העין עד לתאריך כ' בסיוון, תשפ"ב (19.6.2022) בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

להורדת טפסי ההגשה לחצו כאן

בברכה,

שמעון חזות, הממונה על המועצה הדתית

מכרז פנימי ו/או חיצוני 

משרה 06/2021

בלניות

היקף משרה: משתנה דירוג: מנהלי דרגה: 5

תיאור התפקיד:  מתן שירות של הטבלת נשים לפי ההלכה, באופן זמין, נגיש ואיכותי. הבלנית מהווה את הדמות המקשרת בין הטובלות ובין המסורת היהודית.

דרישות התפקיד: בוגרת קורס בלניות – חובה!  בוגרת קורס עזרה ראשונה.  בעלת מיומנויות תקשורת בין-אישית.  תודעת שירות גבוהה, אדיבות וסובלנות.  אישה לא רווקה, ניהול אורח חיים דתי.

דרישות נוספות:  גמישות ויכולת לעבוד בשעות הערב.  יכולת ונכונות להגיע למקווה בהתראה קצרה, לרבות בשעות הערב המאוחרות.  מקום מגורים סמוך למקווה.

 הגשת מועמדות, בצירוף קורות חיים והמסמכים הרלוונטיים תיעשה בדוא"ל לכתובת datit22@gmail.com  או במשרדי המועצה הדתית, רח' החלוץ 22 ראש-העין עד לתאריך יט' באדר א', תשפ"ב (20.2.2022) בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

להורדת טפסי ההגשה לחצו כאן

בברכה,

שמעון חזות, הממונה על המועצה הדתית

מכרז פנימי ו/או חיצוני 

משרה 07/2021

 עוזרת בלנית

היקף משרה: שעתי דירוג: מנהלי דרגה: 5

תיאור התפקיד:  מתן שירות של קבלת הנשים המגיעות למקווה באופן זמין, נגיש ואיכותי.  קבלת הנשים, גביית תשלום, מענה מתן מענה טלפוני, סיוע לפעולות תפעוליות של המקווה.

דרישות התפקיד:  בעלת מיומנויות תקשורת בין-אישית.  תודעת שירות גבוהה, אדיבות וסובלנות.  אישה לא רווקה, ניהול אורח חיים דתי.

דרישות נוספות:  גמישות ויכולת לעבוד בשעות הערב.  יכולת ונכונות להגיע למקווה בהתראה קצרה, לרבות בשעות הערב המאוחרות. 

 הגשת מועמדות, בצירוף קורות חיים והמסמכים הרלוונטיים תיעשה בדוא"ל לכתובת datit22@gmail.com  או במשרדי המועצה הדתית, רח' החלוץ 22 ראש-העין עד לתאריך יט' באדר א', תשפ"ב (20.2.2022) בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

להורדת טפסי ההגשה לחצו כאן

בברכה,

שמעון חזות, הממונה על המועצה הדתית

מכרז פנימי ו/או חיצוני 

משרה 08/2021

בלן

היקף משרה: 50% דירוג: מנהלי דרגה: 5

תיאור התפקיד:  סיוע לאחראי על אחזקת המקוואות בפעולות תחזוקת המקוואות.  נקיון בורות הטבילה, מילוי המים, נקיון הפילטרים של המקווה וכל שיידרש לתחזוק המקווה.

דרישות התפקיד:  אדיבות, סובלנות, יכולת פיזית, סדר וארגון, עמידה בתנאי לחץ

דרישות נוספות:  עבודה בשעות הבוקר/היום.  יכולת ונכונות להגיע למקווה בהתראה קצרה, במקרה של תקלה או דרישה מיוחדת על-ידי האחראי על אחזקת המקוואות או מפקחת המקוואות. 

 הגשת מועמדות, בצירוף קורות חיים והמסמכים הרלוונטיים תיעשה בדוא"ל לכתובת datit22@gmail.com  או במשרדי המועצה הדתית, רח' החלוץ 22 ראש-העין עד לתאריך יט' באדר א', תשפ"ב (20.2.2022) בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

להורדת טפסי ההגשה לחצו כאן

בברכה,

שמעון חזות, הממונה על המועצה הדתית

מכרז פנימי ו/או חיצוני 

משרה 09/2021

מזכירת לשכה

היקף משרה: 100% דירוג: מנהלי דרגה: 6

תיאור התפקיד:  ניהול לשכת ראש המועצה הדתית והפעלתה, לרבות סיוע אדמיניסטרטיבי לראש המועצה הדתית לקידום ענייני
המועצה בהתאם להנחיותיו.

מטלות עיקריות:  קבלת קהל ומענה טלפוני.  ניהול, פיקוח ובקרה על פעילות הלשכה.  ניהול תכנית הפעילויות של ראש המועצה הדתית לרבות לוחות זמנים.  ריכוז והפצת מידע הנוגע לפעולות, פעילויות והחלטות המועצה הדתית בהתאם להנחיות.  קבלת כספים, רישומם והפקדתם.
העברת מידע לגורמים פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים.  אחריות על מלאי ציוד משרדי.  מתן תמיכה וסיוע שוטף לעובדי המועצה.  מיון וניתוב הפניות המגיעות ללשכת ראש המועצה הדתית.  כתיבה מסמכים ועריכתם על פי הנחיות ראש המועצה הדתית.  הכנת דו"חות, על פי הנחיות ראש המועצה הדתית, לצורך מיפוי ובקרה של פעולות ביחידות השונות במועצה.  מתן מענה לגורמים שונים בנוגע לנושאים מקצועיים הקשורים לעבודת ראש המועצה הדתית.
טיפול בפניות ציבור.  מתן שירות וביצוע ההליכים המנהליים המתבצעים בתחום השירותים השונים הניתנים
במועצה הדתית.

דרישות התפקיד:  12 שנות לימוד.  ייצוגיות.  אמינות.  סדר ואירגון.  תקשורת בין-אישית.  תודעת שירות גבוהה.
אדיבות.  סובלנות.  מיומנויות מחשב לרבות שימוש בתוכנת אופיס ובמאגרי מידע.

דרישות נוספות:  יכולת עמידה בריבוי משימות.  עבודה עם חשבשבת - יתרון.  

 הגשת מועמדות, בצירוף קורות חיים והמסמכים הרלוונטיים תיעשה בדוא"ל לכתובת datit22@gmail.com  או במשרדי המועצה הדתית, רח' החלוץ 22 ראש-העין עד לתאריך יט' באדר א', תשפ"ב (20.2.2022) בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

להורדת טפסי ההגשה לחצו כאן

בברכה,

שמעון חזות, הממונה על המועצה הדתית

מכרז פנימי ו/או חיצוני 

משרה 04/2021

מנהל בית-עלמין

היקף המשרה: 100%   דירוג: מנהלי    דרגה: 8

תמצית העיסוק: אחראי על ניהול התפעול השוטף של בתי העלמין שבתחומי המועצה הדתית, על תחזוקתם, ניקיונם וטיפול במפגעי בטיחות ונגישות של בתי העלמין, אחראי על ניהול כל תהליך הקבורה ועל מתן השירות למשפחות הנפטרים, לרבות פיקוח ובקרה על רמת השירות הניתן במחלקה.

מטלות עיקריות: בניית תכנית עבודה שנתית ורב שנתית לפיתוחם של בתי העלמין ואחזקתם השוטפת (הכנת חלקות קבורה, מדרכות, תשתיות, גינון וניקיון), ווידוא ביצועה.  קיום ישיבות צוות עם כלל עובדי המחלקה לצורך ריענון נהלים ומתן הנחיות.  שיפור רמת השירות הניתן למשפחות הנפטרים, ופעילות לקיצור משכי ההמתנה הנדרשים.  מעקב ובקרה על קיום נוהלי העבודה שבתחום המחלקה.  אחראי על ניהול ההון האנושי של המחלקה.  הגשת בקשות תמיכה לפיתוח בתי עלמין.

טיפול בנפטר ובמשפחתו מרגע קבלת ההודעה על הצורך בקבורה - הפעלת נוהל פתיחת תיק נפטר. תיאום סדרי הלוויה אל מול משפחת הנפטר, וכן מכירת חלקות קבר ככל שנדרש על ידי המשפחה. קביעת נהלים פנימיים במחלקה לביצוע כל הנדרש לצורך הלוויה וביצועם (כריית קבר, טהרה, מכירת חלקות קבר, תיאום מול גורמים חיצוניים, אחריות על זיהוי הנפטר, ניהול טקס לוויה לפי ההלכה). הדרכה, ליווי וסיוע למשפחה לאחר הלוויה.

ניהול, אחזקה וטיפול בבית העלמין - ניהול מערכת של רישום נפטרים וחלקות קבר.  מכירת חלקות קבר בחיים והקפדה על שמירתן עבור הרוכשים.  הפעלת קבלנים ייעודיים לצורך ביצוע עבודות במקומות שנדרש.  ניהול מלאי חומרי בניין, תכריכים, ציוד מיוחד לקבורה וציוד עזרה ראשונה.

מטלות נוספות - ניהול תקציב והגשת תביעות למוסד לביטוח לאומי לקבלת דמי קבורה.  השתתפות בישיבות הנהלה ובישיבות אחרות בהתאם לצורך.  מתן מענה לפניות הציבור בנושא בתי העלמין, אבלות, נהלים הקשורים לרישום הנפטר ולרכישת חלקות קבר בחיים.  ניהול מעקב ובקרה על תכניות הקמה של בתי העלמין ואישור חלקות חדשות לקבורה כמו גם על שיפוצן, תוך תיאום מול הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים (הרשות המקומית וגורמי התכנון, המשרד לשירותי דת והמוסד לביטוח לאומי).  אחראי על הכנת מערך קבורה בעת חירום.  אחראי על כל התהליכים האדמיניסטרטיביים והמנהלתיים בחברה קדישא, תוך תיאום מול הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים כנזכר לעיל.

ממשקי עבודה פנים ארגוניים: ראש המועצה הדתית, הרב המקומי/ רב חברה קדישא, עובדי בית העלמין, רכז המחלקה, אנשי אחזקה. ממשקי עבודה חוץ ארגוניים: המשרד לשירותי דת. משרד הבריאות. ביטוח לאומי.  ספקי שירותים שונים (גינון, אמבולנסים, קבלני בניין, קבלני מצבות וכד'.  עיריות/ מועצות מקומיות. בתי חולים. משטרה. הרבנות הראשית.  צה"ל – הרבנות הצבאית.  משרד הביטחון – היחידה להנצחת החייל. בוני מצבות.

דרישות העיסוק: השכלה 12 שנות לימוד. תואר אקדמי/השכלה תורנית מקבילה כמפורט בחוזר מנכ"ל ע"ו/2 – יתרון. 

ניסיון קודם:  ניסיון של שנתיים בתפקידי ניהול. ניסיון בתחום התפעול/ אחזקה – יתרון. ידיעת שפות: עברית, שפות נוספות יתרון.

כישורים ותכונות נדרשות: אדיבות. סובלנות. רגישות. בעל מיומנויות תקשורת בין-אישית לטיפול אפקטיבי בעובדים ובציבור.  תודעת שירות גבוהה.  יכולת ניהול ממשקי עבודה פנימיים וחיצוניים. עמידה בתנאי לחץ. מיומנויות מחשב, לרבות ידע ושליטה בתוכנות אופיס. 

דרישות נוספות: הכשרה בנושאים הבאים: ניהול אחזקה, ניהול תקציב, הכנת תכניות עבודה, ניהול רכש, עבודה מול גורמים ממשלתיים.  קורס מנהלי חברה קדישא.

 הגשת מועמדות, בצירוף קורות חיים והמסמכים הרלוונטיים תיעשה בדוא"ל לכתובת datit22@gmail.com  או במשרדי המועצה הדתית, רח' החלוץ 22 ראש-העין עד לתאריך יד' בכסלו, תשפ"ב (18.11.2021) בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

להורדת טפסי ההגשה לחצו כאן

בברכה,

שמעון חזות, הממונה על המועצה הדתית

מכרז פנימי ו/או חיצוני 

משרה 05/2021

מזכיר

היקף המשרה: 100%   דירוג: מנהלי    דרגה: 11

תמצית העיסוק: סיוע בהוצאה לפועל של מדיניות ראש המועצה הדתית בנושאי ניהול מערכות הכספים, אדמיניסטרציה, רכש, מכרזים, הכשרה ומשאבי אנוש.

מטלות עיקריות: ניהול כספים - שותף לבניית התקציב על פי מדיניות ראש המועצה הדתית ומליאת המועצה. ביצוע מעקב תקציבי. סיוע בניהול כספי שוטף (טיפול בחשבונות הבנק של המועצה, תשלומים לספקים וכיוצא בזה). ביצוע מעקב ובקרה על הגבייה במועצה. ביצוע מעקב אחר קבלת תקציבים מהמשרד לשירותי דת ומהמועצה המקומית. הכנת תשלומים לספקים ומשכורות לעובדים ומעקב אחריהם, על פי הנחיית ראש המועצה הדתית. ליווי ישיבות המועצה והוועדות. הזמנת ציוד. 

משאבי אנוש - ביצוע מעקב אחר תקני כוח-אדם. פרסום תהליכי מכרזי כוח-אדם, על פי הנחיית ראש המועצה הדתית. ניהול תהליך קבלת עובדים, וניהול תיקי עובדים לרבות מעקב ורישום אחר היעדרויות בגין חופשה ומחלה. אחראי על ביצוע מעקב הכשרות והסמכות נדרשות לעובדים.

מטלות נוספות - פרסום תהליכי מכרזי רכש. התקשרויות עם ספקים. אחראי על ביצוע שירותים בתחום הכספים (רואה חשבון, חשב שכר וכדומה). סיוע בהכנת דו"חות כספיים לרבות מערכת מרכב"ה. אחראי על פניות ציבור ויישום חוק חופש המידע. ייצוג ראש המועצה הדתית בפורומים ובדיונים שונים (על פי הנחיית ראש המועצה).

ממשקי עבודה פנים ארגוניים: ראש המועצה הדתית, מנהלי מחלקות, עובדי המועצה. ממשקי עבודה חוץ ארגוניים: המשרד לשירותי דת. רואה-חשבון.  חשבות שכר. הנהלת חשבונות. ייעוץ משפטי. ספקים. בנקים. הרשות המקומית. בתי דין. מועצות דתיות.

דרישות העיסוק: תואר אקדמי/השכלה תורנית מקבילה כמפורט בחוזר מנכ"ל ע"ו/2.  בעל תואר אקדמי מתחום הפיננסי – יתרון. 

ניסיון קודם:  ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד ניהולי במועצה דתית עירונית גדולה ניסיון של שלוש שנים לפחות בתפקיד ניהולי. ניסיון בתחום הנה"ח או חשבות – יתרון. נסיון עבודה עם חשבשבת - יתרון.  ידיעת שפות: עברית, שפות נוספות יתרון.

כישורים ותכונות נדרשות: מיומנויות תקשורת בין-אישית. ייצוגיות. סמכותיות. אדיבות. סובלנות. אמינות. סדר וארגון. מיומנויות מחשב לרבות ידע ושליטה בתכנות אופיס.

דרישות נוספות: הכשרה בנושאים הבאים: ניהול ובניית תקציב, הכנת תכניות עבודה, הנהלת חשבונות, דיני עבודה, דיני חוזים, שכר, ניהול משאבי אנוש.

 הגשת מועמדות, בצירוף קורות חיים והמסמכים הרלוונטיים תיעשה בדוא"ל לכתובת datit22@gmail.com  או במשרדי המועצה הדתית, רח' החלוץ 22 ראש-העין עד לתאריך יד' בכסלו, תשפ"ב (18.11.2021) בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

להורדת טפסי ההגשה לחצו כאן

בברכה,

שמעון חזות, הממונה על המועצה הדתית

מכרז פנימי ו/או חיצוני 

משרה 05/2020

רכז מחלקת נישואין

היקף המשרה: 50%

תמצית העיסוק: אחראי על מתן שירות ועל ביצועם של ההליכים המנהלתיים שבתחום הנישואין במועצה הדתית.

מטלות עיקריות: קבלת קהל, ביצוע מטלות משרדיות לרבות צילומים, הדפסות, פקסים ותיוק. מענה טלפוני ומענה לפניות. תיאום לוחות זמנים וניהול יומנים על פי הנדרש. במידת הצורך, קבלת כספים, הפקדתם ורישומם. עבודה שוטפת מול גורמים פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים. אחריות על מלאי ציוד משרדי. מתן תמיכה וסיוע שוטף לעובדי המועצה בהתאם להוראת הממונה. תפעול המערכות הממוחשבות במחלקה במידת הצורך. ניהול הידע במחלקה ושימורו. גביית אגרות נישואין (ומתן הנחות בהתאם להנחיות). הנפקת תעודות רווקות. תיאומים של הדרכת כלות ושל רבנים עורכי חופה וקידושין ושיבוצם.  הנפקת תעודות נישואין.

ממשקי עבודה פנים ארגוניים: ראש המועצה הדתית, רב רושם נישואין, מדריכת כלות ממשקי עבודה חוץ ארגוניים: המשרד לשירותי דת. משרד הפנים.  רבנים עורכי חופה וקידושין. מדריכות כלה (שאינן עובדות המועצה). מערכות עיתונים. הנהלת בתי הדין הרבניים ובתי הדין הרבניים.  בית המשפט לענייני משפחה.

דרישות העיסוק: השכלה 12 שנות לימוד. ידיעת שפות: עברית, שפות נוספות יתרון.

כישורים ותכונות נדרשות: תודעת שירות גבוהה. רגישות. אדיבות. סובלנות. מיומנויות מחשב, לרבות שימוש בתוכנות אופיס. 

 הגשת מועמדות, תיעשה במועצה הדתית, רח' החלוץ 22 ראש-העין עד לתאריך כט' בטבת, תשפ"א (13.1.2021) בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

להורדת טפסי ההגשה לחצו כאן

בברכה,

שמעון חזות, הממונה על המועצה הדתית

מכרז פומבי

מס. 06/2020

למתן שירותי סיוע, ליווי ותמיכה למשפחות אבלות

המועצה הדתית ראש העין  (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים, להגיש לה הצעות למתן שירותי סיוע, ליווי ותמיכה למשפחות אבלות בהתאם למפורט במסמכי המכרז ( להלן: "השירותים").

 1. מיועדים לליווי משפחות אבלות בראש העין. בשעה הקשה ביותר בחייהם, החל מסדרי הלוויה וכלה בליווי צמוד לאורך כל שנת האבל. הליווי יתבטא בביקור בבית המשפחה במהלך השבעה והשלושים, הסברה והכוונה בעניין דיני אבלות והמנהגים השונים, וכן תמיכה אישית ככל הנדרש, ללא גביית תשלום.

 2. סל השירותים שיספק המציע יכלול בין השאר את השירותים המפורטים להלן:

  1. קיום קשר קבוע ותומך עם המשפחות האבלות.​

  2. הכנת חומרים מקצועיים ובניית תכנית טיפול למשפחות אבלות למגזרים וגילאים שונים.

  3. הכנת תכנית מקצועית לליווי המשפחות האבלות במהלך שנת האבלות ומתן שירותים בהתאם לתכנית.

  4. סיוע וחיבור בין משפחות האבלים לעמותות וגופים רלוונטיים העוסקים בתחום, לרבות סיוע  למשפחות עם קשיים כלכליים באמצעות קישור ותיאום עם גופים המסייעות בתחום התמיכה הכלכלית.

  5. גיוס, מיון, ביצוע הכשרות, השתלמויות והעסקת נציגים, רכזים ומנהלי אזור.

  6. הקצאת נציג מקומי ליישוב ראש העין. המועצה הדתית שומרת על זכותה לדרוש נציג נוסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  7. הקצאת רכז ליישוב ראש העין.

 3. המציע יגיש תכנית מקצועית (להלן:" התכנית המקצועית") בה יפורטו את אופן ביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז, פריסת השירותים וממשקי העבודה מול כל הגורמים הרלוונטיים ובכללם המועצה, ציוד קבוע נדרש, קריטריונים לחלוקת הציוד, דוגמאות טפסים, לרבות טופסי דיווח מעקב ובקרה מוצעים.​

 4. התנאים המקדימים, תנאי ואופן ביצוע העבודות, התמורה ותנאי התשלום, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לקבל במשרדי המועצה בימים א' – ה' בין  השעות 9:00 – 13:00, או לחצו כאן להורדת המסמכים.

 5. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח, במתן שירותים סיוע ליווי ותמיכה למשפחות אבלות  עבור רשויות ו/או גופים ציבוריים במהלך שלוש השנים האחרונות.

 6. על המציע לצרף להצעתו מסמכים והמלצות המעידים על נסיונו.

 7. המועצה רשאית לבטל את המכרז ו/או לבצע את השירותים נשוא המכרז בעצמה. המועצה תהא רשאית לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין מציעים שונים, הן ביחס לכמות השירותים והן ביחס לאזורי העבודה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

 8. את ההצעות המפורטת יש להגיש ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי המועצה הדתית ראש העין על פי המפורט בהזמנה להציע הצעות וזאת עד ליום 29.11.2020 בשעה 12:00.

 9. את ההצעה ונספחיה יש להגיש במעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת וחתומה בכל העמודים על-ידי המציע.

 10. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

בברכה,

שמעון חזות, הממונה על המועצה הדתית

bottom of page