מכרזים

מכרז פומבי

מס. 06/2020

למתן שירותי סיוע, ליווי ותמיכה למשפחות אבלות

המועצה הדתית ראש העין  (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים, להגיש לה הצעות למתן שירותי סיוע, ליווי ותמיכה למשפחות אבלות בהתאם למפורט במסמכי המכרז ( להלן: "השירותים").

 1. מיועדים לליווי משפחות אבלות בראש העין. בשעה הקשה ביותר בחייהם, החל מסדרי הלוויה וכלה בליווי צמוד לאורך כל שנת האבל. הליווי יתבטא בביקור בבית המשפחה במהלך השבעה והשלושים, הסברה והכוונה בעניין דיני אבלות והמנהגים השונים, וכן תמיכה אישית ככל הנדרש, ללא גביית תשלום.

 2. סל השירותים שיספק המציע יכלול בין השאר את השירותים המפורטים להלן:

  1. קיום קשר קבוע ותומך עם המשפחות האבלות.​

  2. הכנת חומרים מקצועיים ובניית תכנית טיפול למשפחות אבלות למגזרים וגילאים שונים.

  3. הכנת תכנית מקצועית לליווי המשפחות האבלות במהלך שנת האבלות ומתן שירותים בהתאם לתכנית.

  4. סיוע וחיבור בין משפחות האבלים לעמותות וגופים רלוונטיים העוסקים בתחום, לרבות סיוע  למשפחות עם קשיים כלכליים באמצעות קישור ותיאום עם גופים המסייעות בתחום התמיכה הכלכלית.

  5. גיוס, מיון, ביצוע הכשרות, השתלמויות והעסקת נציגים, רכזים ומנהלי אזור.

  6. הקצאת נציג מקומי ליישוב ראש העין. המועצה הדתית שומרת על זכותה לדרוש נציג נוסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  7. הקצאת רכז ליישוב ראש העין.

 3. המציע יגיש תכנית מקצועית (להלן:" התכנית המקצועית") בה יפורטו את אופן ביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז, פריסת השירותים וממשקי העבודה מול כל הגורמים הרלוונטיים ובכללם המועצה, ציוד קבוע נדרש, קריטריונים לחלוקת הציוד, דוגמאות טפסים, לרבות טופסי דיווח מעקב ובקרה מוצעים.​

 4. התנאים המקדימים, תנאי ואופן ביצוע העבודות, התמורה ותנאי התשלום, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לקבל במשרדי המועצה בימים א' – ה' בין  השעות 9:00 – 13:00, או לחצו כאן להורדת המסמכים.

 5. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח, במתן שירותים סיוע ליווי ותמיכה למשפחות אבלות  עבור רשויות ו/או גופים ציבוריים במהלך שלוש השנים האחרונות.

 6. על המציע לצרף להצעתו מסמכים והמלצות המעידים על נסיונו.

 7. המועצה רשאית לבטל את המכרז ו/או לבצע את השירותים נשוא המכרז בעצמה. המועצה תהא רשאית לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין מציעים שונים, הן ביחס לכמות השירותים והן ביחס לאזורי העבודה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

 8. את ההצעות המפורטת יש להגיש ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי המועצה הדתית ראש העין על פי המפורט בהזמנה להציע הצעות וזאת עד ליום 29.11.2020 בשעה 12:00.

 9. את ההצעה ונספחיה יש להגיש במעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת וחתומה בכל העמודים על-ידי המציע.

 10. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

בברכה,

שמעון חזות, הממונה על המועצה הדתית

כתובתנו:  החלוץ 22 (ליד רש"י 120)

ראש-העין, 4810001

טלפונים: 03-9389689, 03-7360920, 03-6358321

פקס: 03-9382932

מייל:   datit22@gmail.com

 

קבלת קהל:

בימים א`-ה` בין השעות 08:00-15:00