top of page

נהלי קבורה

מועצה דתית ראש העין - נהלי קבורה

כיצד לנהוג לאחר הפטירה

 

ראשית יש להבין כי כל אזרח מדינת ישראל, זכאי לשירותי קבורה באזור מגוריו וללא תשלום,

כולל העברת הנפטר לבית הלוויות באותו אזור.

 

   פטירה בבית

 1. יש להזמין אל הבית רופא לשם קביעת המוות והכנת הודעת פטירה (עפ"י תיקון חוק, משרד הבריאות הודיע כי מוות יכול להיקבע גם ע"י פרמדיק).

 2. על פי חוק, המשפחה מחויבת להזמין משטרה בכל מקרה של פטירה בבית, במתקן כליאה או במוסד לחולי נפש.

 3. במקרה שיש חשד למוות לא טבעי, תפנה המשטרה את הנפטר באמבולנס מטעמה.

 4. למשפחה הקרובה עומדת הזכות להתנגד לניתוח שלאחר המוות.

 5. במקרה שנקבע כי המוות הוא טבעי, תמסור המשטרה אישור למשפחה ותורה להם ליצור קשר עם חברה קדישא/מנהל בית העלמין.

 6. לצורך הוצאת רישיון קבורה יש לפנות ללשכת הבריאות הנפתית רח' אחד העם 31 פ"ת עם הצגת הודעת פטירה חתומה בשלושה עותקים ותעודת זהות של הנפטר.

 7. עם רשיון הקבורה יש לפנות לחברה קדישא/מנהל בית העלמין יוסף משולם בטלפון: 055-6600678 לתיאום מועד לוויה, אין לקבוע מועד לוויה ללא תיאום עם מנהל בית העלמין!

 8. העברת הנפטר מבית חולים למקום הקבורה באותו אזור תבוצע ללא תשלום, במקרה של צורך העברה לאזור אחר, תהיה ההעברה כרוכה בתשלום לפי תעריפי ביטוח לאומי, כנגד קבלה רשמית.

 

    פטירה בבית חולים

 1. הודעת הפטירה תימסר למשפחה מיד מנהל המחלקה בבית החולים.

 2. במקרה של פטירה בעקבות תאונה, יש להצטייד באישור המשטרה.

 3. לצורך הוצאת רישיון קבורה: בבית חולים ממשלתי יש לפנות למחלקת קבלת חולים בבית החולים, ובבית חולים שאינו ממשלתי יש לפנות ללשכת הבריאות הנפתית רח' אחד העם 31 פ"ת עם הצגת הודעת פטירה חתומה בשלושה עותקים ותעודת זהות של הנפטר.

 4. עם רישיון הקבורה יש לפנות לחברה קדישא/מנהל בית העלמין יוסף משולם בטלפון: 055-6600678 לתיאום מועד לוויה, אין לקבוע מועד לוויה ללא תיאום עם מנהל בית העלמין!

 5. ניתן להגיש בקשה לקבלת תעודת פטירה באתר מקוון של משרד הפנים, תושבי העיר יכולים לגשת למר גבי פנחס נציג מרשם האוכלוסין בעיריית ראש העין. רשאי לקבל שירות מי שמבקש בעבור בן/בת הזוג, ילדיו, הוריו, או בעבור מי שיש לו עניין לכאורה בדבר, בצירוף מכתב הסבר.

 

bottom of page