חשיבות הכשרות

מועצה דתית ראש העין - חשיבות הכשרות

פעמים רבות נצטווינו בתורתנו הקדושה אודות איסור אכילת מאכלות אסורים, שאזהרות חמורות בצידן: יש שחייבים עליהם מלקות ויש שחייבים עליהם כרת רח"ל, ועליהם נוספו ע"י רבותינו ז"ל איסורים, חומרות, הידורים רבים, אשר כולם מהווים את מקבץ הלכות איסור והיתר.

 

היא למעשה היסוד הבסיסי לכל החפץ להיכנס בשערי היהדות ! ידועה ומפורסמת "איגרת תימן" אשר נשלחה מהרמב"ם, כתשובה לשאלות שונות על כמה מעיקרי ויסודות היהדות. במקום תשובה מפורטת, השיב להם הרמב"ם אבקשכם לבדוק בדחיפות את השוחטים בעירכם! שכן רק לבבות אטומים אשר נטמאו במאכלות אסורות ובשר פיגולים, יכולים לערער על עיקרי הדת ולכפור באמונת הבורא.

 

מחלקת הכשרות בעירנו ראש העין ת"ו משקיעה מאמצים רבים וכבירים לשיפור מתמיד והרמת קרן הכשרות בעיר, עומדת בעוז ובגאון בנחישות וביעילות חרף כל הלחצים והמכשולים הניצבים בדרכה. כיום ברור לכל, שרק מי שעומד ללא פשרות בתנאים והוראות המחלקה – זוכה לתעודת כשרות. אך יחד עם זאת, חשוב להדגיש שוב ושוב שיש לזכור שמפתח הכשרות נמצא בידכם, אל תלכו שולל ע"י בעלי העסקים המנסים בק"ן טעמים לטהר את השרץ ולמכור את מרכולתם ללא תעודת כשרות ומציגים תמונות של רבנים, או שאר אמצעי הטעיה כולל חזותו "הדתית" של בעל העסק בניסיון זול לטשטש את עינכם. 
 

דירשו בכל מקום ללא חילוק תעודת כשרות אשר התאריך הנקוב בה הנו בתוקף ! ושמדבקת ההולוגרמה קיימת !

 

ראוי לציין כי זכתה עירנו להתברך במחלקת כשרות מפוארת הזוכה לשבחים רבים בחוגי הכשרות הארציים, ומחלקת "המהדרין" קנתה לעצמה שם טוב בין חוגי הבד"ץ המהודרים ביותר.
 

כל זאת בהנהגתו ובהדרכתו של המרא דאתרא מו"ו הגאון רבי עזריה בסיס שליט"א שלא חוסך מזמנו וכוחו, לכוון את העוסקים במלאכה בזיכוי הציבור בכשרות אמיתית ללא חת.

 

מגמתינו להמשך התנופה האדירה, שכן הורונו חז"ל "מעלין בקודש ואין מורידין".
 

יה"ר שלא יצא מכשול מתחת יד כל העוסקים במלאכת קודש זו.


בברכת התורה
"התקדשתם והייתם קדושים"
רונן לגאמי
רב מחלקת הכשרות