top of page

בעלי תפקידים במועצה

הרב אשר שוקר – ממונה המועצה הדתית – 054-7705364
 
ר' יוסי משולם – מנהל בית העלמין – 055-6600678
 
ר' אמנון דהרי – אחראי מקוואות ועירובין – 050-7582564

ר' אוריאל קורי – מפקח כשרות – 058-4842228
 
ר' יגאל גבאי– רשם נישואין – 052-7664114

מדריכת כלות - נצחיה דנוך - 054-8423737

מפקחת מקוואות - לבנת לוי - 054-6530041
 
מזכירות – 03-9389689
bottom of page