top of page

בעלי תפקידים במועצה

שמעון חזות – ממונה המועצה הדתית – 054-8058814
 
ר' יוסי משולם – מ"מ מנהל בית העלמין – 055-6600678
 
הרב רונן לגאמי – מנהל מחלקת הכשרות – 050-2764867
 
ר' אמנון דהרי – אחראי מקוואות ועירובין – 050-7582564
 
ר' יגאל גבאי– רשם נישואין – 052-7664114
מדריכת כלות - נצחיה דנוך - 054-8423737
מפקחת מקוואות - לבנת לוי - 054-6530041
 
מזכירות – 03-9389689
bottom of page