top of page

בתי כנסת

מועצה דתית ראש העין - בתי כנסת

שכונת צה"ל (שכון א')

שם בית הכנסת
כתובת
טלפון
נוסח תפילה

בית יעקוב נחלת יוסף

אחוות אחים

אחים ורעים

חסד לאברהם

חמדת ימים

יד שמואל

מגן דוד

נווה קודש

נצח ישראל

נתן אברהם (שוקר)

תפארת נתן

סוכת שלום

סוכת שלום

שארית הפליטה

שער השמיים

תפארת נתן שאול

צה"ל פינת ריה"ל

צה"ל 93

נתן שאול

הרש"ש 39

הרש"ש

יצחק הלוי

אבן עזרא 19

צה"ל 62

צה"ל 77

צה"ל 99

יהושוע בין נון 16

צה"ל 66

צה"ל 76

צה"ל 101

יצחק הלוי 15

צה"ל 82

שאמי

שאמי

בלאדי

ספרד

בלאדי

שאמי

בלאדי

בלאדי

שאמי

שאמי

שאמי

שאמי

בלאדי

שאמי

שאמי

שאמי

9031042

9389398

9381819

9380528

9387363

9380284

9389061

9380233

 

054-8095991

9021259

9380610

9380428

9380326

9387152

9380678

9387821

מועצה דתית ראש העין - רשימת בתי הכנסת

גבעת טל

שם בית הכנסת
כתובת
טלפון
נוסח תפילה

מקלט

מקלט

מקלט

מקלט

מקלט

אילנות פ. שקד

אילנות 32

יערה

דליות 1

חרמון 32

בלאדי

אחיד

ספרד

אחיד

שאמי

9384424

9382050

9383863

9387420

9387213

מועצה דתית ראש העין - רשימת בתי הכנסת

שכונת אביב (שיכון ב')

שם בית הכנסת
כתובת
טלפון
נוסח תפילה

אהל משה ועמנואל

אהל יוסף

אהל משה

בית יהודה

ביכ"נ לעדה האתיופית

בני עקיבא

היכל נוריאל

היכל שלום

חפץ חיים

ישורון

רמב"ם לב אחים

מדרש יחיאל

מרום ציון

משאת בנימין

נחלת ישורון

סוכת שלום שרעבי

מלכי ישראל

המלך דוד

יהודה הלוי 98

ג'ון קנדי 51

כלף

מלכי ישראל

ג'ון קנדי

יהודה הלוי 48

מלך דוד 60

ג'ון קנדי 72

יהודה הלוי

מלכי ישראל 1

הנביאים

הנביאים

מלכי ישראל 19

מלכי ישראל

שאמי

בלאדי

שאמי

שאמי

בלאדי

בלאדי

ספרדי - אתיופי

שאמי

שאמי

שאמי

שאמי

שאמי

שאמי

שאמי

בלאדי

בלאדי

9381904

9387128

9382671

052-3178043

9389302

054-9338475

9387110

9383471

9380806

9389734

9380243

9382220

9380434

9389117

9031352

9389022

שיבת ציון

שערי צדק

שערי צדק *

תפארת בחורים

תפארת עמרם

ג'ון קנדי

הנביאים 58

ג'ון קנדי 34

הנביאים 73

ג'ון קנדי

9027457

9387313

050-5440202

9387047

9389115

שאמי

שאמי

ספרי - הודים

שאמי

שאמי

מועצה דתית ראש העין - רשימת בתי הכנסת
bottom of page